* יש למלא את כל שדות החובה המצוינים בכוכבית אדומה

אל: קשת
אני החתום מטה:
(להלן: "האודישנים המוקדמים").
  1. במסגרת האודישנים המוקדמים יעבור הח"מ ראיון מצולם/לא מצולם עם מי מטעם המפיק, וייתכן כי גם יידרש למלא שאלון/ים.
  2. ידוע לח"מ כי אין בהשתתפותו באודישנים המוקדמים ו/או בחתימתו על מסמך זה בכדי להקנות לו זכות כלשהי להשתתף בתוכנית.
  3. המפיק שומר לעצמו את הזכות לצלם ו/או לתעד את הח"מ באודישנים המוקדמים. החומרים שיצולמו והמידע שיימסר על ידי הח"מ למפיק באודישנים המוקדמים יקראו להלן: "החומרים".
  4. הח"מ מצהיר ומתחייב כי:
א. כל הנתונים שמסר/ימסור למפיק הינם אמת.
ב. הוא אינו משתייך לשום גוף בטחוני של מדינת ישראל, לדוגמה: משטרת ישראל, צבא ההגנה לישראל, שירותי הכבאות וכו'. במידה והוא כן משתייך לגוף בטחוני כאמור לעיל, יעדכן את המפיק בכך מיד.
ג. הנו מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני הגלומות בחומרים ו/או באודישנים המוקדמים ו/או בתוכנית הנם בבעלותו הבלעדית של המפיק ו/או הערוץ אשר יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא לצרכי התכנית בכל מקום ולזמן בלתי מוגבל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפיק לא ישדר את החומרים ולא ייעשה בהם שימוש שאינו שימוש פנימי לצורך הפקת התכנית.
ד. הוא ישמור על סודיות מלאה (לרבות אך לא רק, כי לא יפנה לעיתונות) בכל הקשור לחומרים, להשתתפותו באודישנים המוקדמים, לשאר המשתתפים באודישנים המוקדמים, לתכנית, למפיק ולהסכם זה, והוא מתחייב שלא להעבירו לצד ג' כלשהו, לא לחשפו בפני צד ג' כלשהו ולא להשתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
ה. הנו מודע לכך שהפרת התחייבותו לשמירת סודיות, כמפורט לעיל עלולה לגרום למפיק ו/או לערוץ נזק רב ועל כן היה ויפר התחייבותו לשמירת סודיות, הנו מתחייב לפצות ולשפות את המפיק ו/או את הערוץ בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מכך.
ו. כי בגין השתתפותו באודישנים המוקדמים ובגין מלוא הזכויות המוענקות על ידו למפיק במסגרת הסכם זה הוא לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי ו/או לתמלוגים מאיזה סוג שהוא.
ז. לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד המפיק ו/או מי מטעמו בקשר להשתתפותו באודישנים המוקדמים ו/או בתכנית ו/או לשימוש בחומרים, וכי הוא מוותר ויתור מלא, מוחלט וסופי על כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המפיק ו/או מי מטעמו בקשר לכל נזק אשר יגרם לו בקשר עם השתתפותו באודישנים המוקדמים ו/או בקשר לחומרים ו/או לתוכנית (מבלי להודות בנזק שכזה).

ולראיה באתי על החתום:
נא לחתום
נקה