"אלוף הקינוחים" (שם זמני)
ההרשמה החלה!

* יש למלא את כל שדות החובה המצוינים בכוכבית אדומה

יולי אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ, ח.פ. 513498006 ("המפיקה")
הסכם משתתף
שם המשתתף:
(להלן: "המשתתף")

המשתתף מסכים להשתתף בתוכנית  "אלוף הקינוחים" (שם זמני)  בהתאם לתנאים הקבועים להלן:
 
1.
2.
3.
1.    התוכנית
1.1. הסכם זה ("כתב ההסכמה") מתייחס לתוכנית הטלוויזיה בשם זמני "אלוף הקינוחים" (להלן: "התוכנית") המופקת על-ידי המפיקה עבור שידורי קשת בע"מ (להלן: "קשת"). התוכנית הינה תחרות הכנת קינוחים בין משתתפים ותתקיים הן באולפן טלוויזיה והן בבתיהם הפרטיים של המשתתפים, ככל שיעלה צורך בכך והמשתתף יאשר צילום בביתו ו/או העסק שלו. בתוכנית נדרש  המשתתף להכין קינוחים וייערך שיפוט ע"י שופטים שימונו ע"י המפיקה. התוכנית תעסוק ביכולתו של המשתתף להכין את הקינוחים הטובים ביותר שלו מתוך ידיעה והבנה שהשיפוט יעסוק גם בנראות צילומית בתוך אולפן התוכנית, צילומי חוץ שיבוצעו בביתו ו/או מקום עבודתו בהתאם לצורך בכך. מאפייני ודרישות התוכנית ייקבעו סופית על-ידי המפיקה ועשויים להשתנות מעת לעת. 
1.2. ידוע למשתתף כי ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתנאים אינטנסיביים ועשויה להיערך בכל שעות היממה, לרבות שעות לא שגרתיות ובמשך מספר ימים בשבוע. 
1.3. ידוע למשתתף כי התוכנית מבוססת על פורמט חדש ומקורי. 
 
2.    מבוא
2.1. לאחר שעבר בהצלחה את הליך המיונים, המשתתף נבחר להיות חלק מהמשתתפים הפוטנציאליים בתוכנית. ידוע למשתתף כי רק חלק מהמשתתפים הפוטנציאלים ישתתפו בפועל בתוכנית וכי אין הבטחה כי המשתתף אכן ישתתף בה. ככל שהשתתף המשתתף בצילומים,  יחליטו השופטים  האם הוא ממשיך לשלב נוסף או מפסיק את השתתפותו וכך הלה בכל שלב ושלב. 
2.2. ההחלטות לגבי זהות ומספר המשתתפים בתוכנית בפועל וכל החלטה אחרת בעניין ההשתתפות של המשתתפים ובעניין התוכנית נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה והחלטותיה יהיו סופיות ובלתי ניתנת לערעור.
2.3. חלק מהמשתתפים ייבחרו להיות משתתפים מחליפים אשר ישולבו בתוכנית לפי הצורך. המשתתף מסכים לשמש כמחליף אם ייבחר לכך ולהשתתף בתוכנית כלל שייקרא לכך.
 
3. התחייבויות המשתתף
3.1. ככל שהמשתתף ייקרא להשתתף בתוכנית, בין מלכתחילה ובין כמחליף, הוא מתחייב להשתתף בה בהתאם לקבוע בהסכם זה.
3.2. ההשתתפות בתוכנית הינה אישית ויחידנית.
3.3. משרת או עובד בצה"ל, המשטרה או כוחות הביטחון האחרים יודיע על כך למפיקה בעת קבלת הודעה על קבלתם לתוכנית ויידרש להציג אישור בכתב מהגוף הרלוונטי בתוך הזמן שייקבע ע"י המפיקה. ככל שיש צורך באישורים נוספים ומיוחדים יספק המשתתף פרטים אודות מעסיקו ו/או נציג ממקום עיסוקו על מנת שהמפיקה תיצור עימם קשר.
3.4. השתתפות של קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנה) כפופה לאישור שני הוריו, או אפוטרופוס החוקי ושל המפיקה.  בכל מקרה,  לא יוכל להשתתף קטין שבתחילת מועדי הצילום טרם מלאו לו 17 שנה. 
3.5. המשתתף מתחייב שכל הפרטים שמסר ו/או ימסור בכל שלבי התוכנית הינם אמת והוא מסכים כי המפיקה רשאית לעשות בהם כל שימוש לצורך התוכנית, שידורה, הפצתה, קידומה וניצולה. המפיקה שומרת על זכותה לבדוק מידע אשר נמסר על-ידי המשתתף בכל אמצעי חוקי לרבות באמצעות  הפעלת חוקר.
3.6. ידוע למשתתף כי צילומי התוכנית מתוכננים להתקיים במהלך החודשים ינואר 2021 עד וכולל חודש מרץ 2021 לערך וכי ההשתתפות בתוכנית עשויה לדרוש ממנו הקדשת ימים רבים לכך. המשתתף מצהיר ומתחייב כי  הוא זמין ופנוי להשתתף בתוכנית בתקופה זו ולפחות חודש ימים נוסף, וכי ולא ידוע לו על כל התחייבות ו/או אילוץ ו/או מגבלה אחרת שעלולים למנוע ממנו השתתפות בתקופה זו, לרבות נסיעות לחו"ל, ניתוחים מתוכננים, תקופות מבחנים וכו'. המפיקה תשתדל להודיע למשתתף  זמן סביר מראש על המועדים הספציפיים שבהם ישתתף בצילומים, אולם ידוע לו שהוא עלול להיקרא להשתתף בהתראה קצרה והוא מסכים לך. משתתף שיש לו אילוצים ידועים מראש יעדכן את המפיקה והמפיקה תעמוד מולו באם ניתן לאשר השתתפותו בתוכנית למרות אילוצים אלו.
3.7. מכיוון שמדובר בתוכנית מתמשכת, המשתתף עשוי להידרש לתוכנית למשך ימים ושעות רבות בתקופת ההפקה, והוא מסכים לכך. לא תהיה למשתתף כל טענה בקשר לאבדן ימי עבודה או לימודים וכו'. כמו כן, ידוע לו כי ייתכן וחלק מהצילומים לתוכנית יתקיימו בשידור חי ובשעות לא שגרתיות ו/או בימי צילום רצופים.
3.8.  ידוע למשתתף כי תקופת הצילומים האמורה בסעיף 3.6 עשויה להשתנות. במקרה זה, המשתתף מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כפי שאלה ידווחו על ידי המפיקה ולפעול בהתאם להוראותיה. ככל שנמנע מהמשתתף להשתתף במועדים החדשים, או חלקם, יודיע על כך למפיקה מיד.
3.9. המפיקה רשאית לחזור בה מכל בחירה ו/או להפסיק את השתתפותו של המשתתף בכל שלב ובכל עת על-פי שיקול דעתה המוחלט, גם אם הדבר אינו נובע מהפרת התחייבות של המשתתף.
 
4.  השתתפות בתוכנית
4.1. ככל שהמשתתף ישתתף בפועל בתוכנית, יחולו הוראות סעיף זה.
4.2. המשתתף מתחייב להישמע להוראות המפיקה וכל מי שימונה על-ידה, לפעול על-פי כללי התוכנית והתקנון שיימסרו לו ע"י המפיקה. ידוע למשתתף כי המפיקה ו/או קשת רשאים לשנות את הכללים, התקנון וההנחיות בכל עת לפי שיקול דעתם וללא התראה מוקדמת. בכל מקרה של ספק, יפנה המשתתף למפיקה ויפעל על-פי קביעתה. 
4.3.  המשתתף ינהג בצורה הולמת וראויה כלפי כל צוות ההפקה, גוף השידור והמשתתפים האחרים בתוכנית. בין היתר, המשתתף ימנע מאלימות פיזית או מילולית ומכל ביטוי שיש בו משום הסתה או פגיעה באחר, וישמור על רכושם ועל כבודם של אחרים ולא יטריד משתתפים אחרים בכל צורה שהיא.
4.4. המשתתף מתחייב לפעול ביושר ולא לנסות ולהשפיע על תוצאות התחרות בתוכנית באופן בלתי הוגן. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בכל מקרה של חשש להפרת התחייבות זו, תהיה המפיקה רשאית לפסול את המשתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
4.5. המשתתף מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להצלחת התוכנית ולצורך כך לשתף פעולה באופן מלא עם המפיקה.
4.6. המשתתף מתחייב להופיע לצילומים, חזרות, פגישות הכנה ומפגשים, שייקבעו ע"י המפיקה, לרבות צילומי "פרומו" וקידום לתוכנית ולשידורי קשת, השלמת ימי צילום והקלטות משלימות או מתקנות (הקלטות "פוסט סינק") בזמן ובמקום שייקבעו ולא יעזב את סט הצילומים עד לקבלת אישור מהמפיקה. כל זאת, גם אם יודח המשתתף בשלב מסוים מהתוכנית. 
4.7. ביצועיו של המשתתף ידורגו על ידי שופטים שייבחרו על-ידי המפיקה, הכל בהתאם לכללי התחרות כפי שייקבעו. 
4.8. ידוע למשתתף כי יתכן ויידרש לטעום מקינוחים שונים במהלך התוכנית, לרבות כאלה שיוכנו ע"י אחרים. המתמודד לא יתבקש לטעום מנה עם מרכיבים לא כשרים.
4.9. אין אפשרות בתוכנית להקפדה על כשרות. מטבח אולפן הצילומים אינו מוכשר.
4.10. המפיקה וקשת רשאיות לתת ולאפשר מתן פרשנויות, הערות וביקורות לגבי המשתתף, ולגבי השתתפותו בתוכנית. כמו כן, ידוע למשתתף כי השופטים יעירו הערות ביחס לקינוחים וכי הם אף עלולים לבקר אותם ואת המשתתף וכי ההערות והביקורות עלולות להיות שליליות, בוטות וחריפות.  אין ולא יהיו למשתתף כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכל  דבר שייאמר על-ידי השופטים ו/או המשתתפים האחרים לרבות אך מבלי למעט בגין לשון הרע או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות.
4.11. ככל שתבקש המפיקה לבצע צילומים בביתו של המשתתף, וככל שהמשתתף יסכים לביצוע הצילומים כאמור, הוא מעניק למפיקה הרשאה בלתי חוזרת וללא תמורה לבצע את הצילומים בבית ובמרחב הפרטי, לרבות צילום של רכוש וחפצים אישיים. כל האמור בסעיפים 8.1-8.2 יחול גם על צילומים אלה. כמו כן, המשתתף מתחייב לעשות כמיטב יכולתו כי בני משפחה או אחרים השוהים בבית בעת הצילום ישתתפו בצילומים ויחתמו על כתב הסכמה לשימוש בדמותם. ללא חתימה כאמור, לא יוכלו להשתתף בצילומים. 
4.12. המפיקה תהיה רשאית להכניס לבית את כל ציוד ההפקה והצוותים שיידרשו לה, ולהתחבר לחשמל ולמים הבית המשתתף. ידוע למשתתף כי הצילומים כרוכים גם בזמן הכנות ופירוק. 
4.13. בתום הצילומים, תפנה המפיקה את הציוד וכל אביזר שהכניסה לבית.
4.14. אם המשתתף  אינו בעל הבית/דירה,  ידאג לקבלת אישור מהמשכיר לביצוע הצילומים ויעבירו להפקה עד שבוע לפני הצילומים המתוכננים. האישור יהיה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה.
4.15. המפיקה רשאית להטיל על המשתתפים משימות שונות ולקבוע שלבים נוספים לתוכנית ולתחרות.
4.16. המשתתף ידאג לעצמו לביגוד הולם לימי הצילום. אין ללבוש ביגוד הנושא סמל מסחרי בולט. המפיקה רשאית לדרוש ממשתתף להחליף ביגוד שאינו הולם על פי שיקול דעתה הבלעדי. הביגוד יאושר על ידי נציגי ההפקה ביום מקדים טרם הצילומים ועל המשתתף להגיע לצילומים עם הביגוד שאושר. אין להחליף פריט לבוש אלא בידוע מראש ובאישור המפיקה.
4.17. במידה והמשתתף יודח מהתחרות, הוא מתחייב להמשיך להשתתף בצילומי התוכנית ככל שיידרש לכך בשלבי התחרות המתקדמים
 
5. הצהרת והוראות בריאות 
5.1. המשתתף חבר בקופת החולים: 
4.
5.

5.2. המשתתף מצהיר, כי אין כל מגבלה בריאותית, ובכלל זה בתחום בריאות הנפש העשויה למנוע ממנו להשתתף בתוכנית. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוא מצהיר כי למיטב ידיעתו הוא אינו חולה בכל מחלה מדבקת ולא סבל בחצי השנה האחרונה מכל מחלה שהצריכה אשפוז, היעדרות מעבודה או לימודים, או חוסר תפקוד כללי מעל  30 ימים.
5.3.  המשתתף מצהיר כי אין לו רגישות ו/או אלרגיה לכל מזון או משקה, וכי לא נאסר עליו לאכול או לשתות שום מזון או משקה, למעט כפי שמצוין בהצהרות הבריאות שלו. ככל שקיימת רגישות או אלרגיה על המשתתף להודיע למפיקה והמפיקה תפעל על פי שיקול דעתה בעניין ותיידע את המשתתף.
5.4. המשתתף מתחייב כי חתם באופן אישי על הצהרות בריאות  וויתור על סודיות רפואית ורפואית-פסיכולוגית המצורפים כנספח ב' להסכם זה מרצונו, וכפי שנדרש ע"י המפיקה. כמו כן, יחתום על הצהרת בריאות יומית בנוסח המצורף כנספח ג'. ככל שיידרש לכך, יספק המשתתף למפיקה אישורים רפואיים מרופא המשפחה (ואם הדבר נדרש, גם מפסיכולוג מטפל) על מצבו הבריאותי וייפגש  עם רופא התוכנית ו/או פסיכולוג התוכנית לצורך הערכה ובדיקות התאמה רפואיות. כמו כן, המשתתף מסכים להיבדק ככל הנדרש לצורך עריכת ביטוח להפקה ולהיפגש עם הפסיכולוג המלווה את התוכנית. 
5.5. המשתתף יקפיד על היגיינה ועל כללי זהירות בכל הקשור להכנת המזון במטבח, בבית ובאולפן. על המשתתף לחתום על טופס הצהרת בריאות יומית בנוסח שייקבע ע"י המפיקה.
5.6. המשתתף מתחייב למלא אחר כל הוראות והנחיות המפיקה הקשורות למגפת הקורונה ובכלל זה יחתום על הצהרת בריאות ככל שיתבקש ויעבור בדיקת חום. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתתף מצהיר כי לא חלה ו/או אובחן כחיובי עבור מחלת הקורונה (ואם חלה או אובחן בעבר, הוא החלים וקיבל אישור כי הינו שלילי למחלה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל המשתתף מאשר כי בשבועיים שקדמו לחתימה על כתב הסכמה זה, לא חש תסמיני מחלה,  כגון חום גוף גבוה מהרגיל, שיעול, קוצר נשימה או איבוד תחושת טעם או ריח, וכי לא נודע לו כי עליו להיכנס לבידוד, או כי בא במגע עם חולה קורונה מאומת והוא  מתחייב להודיע מיד למפיקה אם לפני ההגעה לסט הצילומים ו/או למשרדי ההפקה, או בעת שהותו שם יחוש בתסמיני מחלה כאמור או כי ייוודע לו כי בא במגע עם חולה מאומת או כי עליו להיכנס לבידוד.
5.7. , המשתתף מתחייב לחבוש מסכה בכל עת במהלך ההפקה וההכנות, למעט לאחר שיקבל אישור להוריד אותה לצורך הצילומים, ולהשתמש בכפפות בעת הטיפול באוכל. 
5.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף יודיע למפיקה  אם יחוש ברע ו/או יתעורר חשש כי הוא חולה באופן כלשהו במהלך הפקת התוכנית, ובכלל זה ככל שיהיה לו פצע בעור ו/או פצע פתוח, וככל שמשתתפת הינה בעת החתימה על הסכם זה ו/או תיכנס להיריון במהלך ההפקה . מפיקה תהיה רשאית לפעול בהתאם לעצת רופאי התוכנית ו/או לדרוש אישורים רפואיים נוספים כתנאי להמשך השתתפות המשתתף בתוכנית.
 
6. העדר תמורה
6.1. ההשתתפות בתוכנית הינה בהתנדבות וללא תמורה ונעשית מתוך שיקול הדעת העצמאי של המשתתף ומרצונו החופשי להתחרות בתוכנית. 
6.2. המשתתף יקבל מהמפיקה החזר הוצאות בסך שיקבע על ידי המפיקה ולא יעלה על 150 ₪ כסכום חד פעמי וזאת לאחר השתתפותו בשלב הצילומים הראשון – שלב האודישנים.
 

7.  פרסים
7.1. המפיקה ו"קשת" רשאים, אך אינם חייבים להחליט כי הזוכה במקום הראשון בתחרות יקבל פרס.
7.2. הפרסים יינתנו על-ידי "קשת" בלבד והיא אחראית לקבוע כי יינתנו על-ידי גורם אחר כאמור להלן. למפיקה אין כל אחראיות לגבי הפרסים.
7.3. ככל שייקבע כי יינתן פרס כספי, הוא ישולם רק לזוכה שבעל חשבון בנק בישראל על שמו. מובהר בזאת כי משתתף ללא חשבון בנק כאמור, לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי חלופי, ו/או שווה ערך. 
7.4. הפרס אינו ניתן להסבה ולא ישולם או יוענק לאחר מלבד זוכה הפרס. במקרה והזוכה הינו קטין שאין לו חשבון בנק על שמו, ישולם הפרס להורים או לאפוטרופוס החוקי של הקטין. במקרה של הורים, יידרשו שניהם לאשר את פרטי ההעברה. 
7.5. הפרס ישולם ברוטו, וכפוף לתשלום מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים בהתאם לדין. מבלי למעט מחובת המשתתף אשר יזכה בפרס לשלם כל מס ו/או תשלום חובה. המפיקה ו/או "קשת" רשאים לנכות כל מיסים או תשלומי חובה בהתאם לדין לפני תשלום הפרס. כמו כן, הם רשאים לדרוש מהזוכה כל אישור, כגון אישור מרשויות המס, אישור זיהוי, פרטי חשבון בנק וכד'. 
7.6. הזוכה יידרש למלא טופס זכייה. עליו לוודא כי כל הפרטים שיימסרו הינם נכונים ומלאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף אחראי באופן בלעדי לוודא את תקינות פרטי חשבון הבנק שימסור למפיקה.  
7.7. המועד והמקום למסירת פרס שאינו כספי ייקבע ע"י הספק של הפרס ולהפקה ו/או ל"קשת" לא תהיה כל אחריות בגין איחור במסירה. 
7.8. איחור של עד 30 ימים בהעברת פרס לא יקים למשתתף כל טענה ולא ייחשב כהפרה. 
7.9.  שווי פרס שאיננו כספי  ייקבע בהתאם לשיקול דעת המפיקה. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
7.10. "קשת" רשאית לשנות, בהודעה מוקדמת את הפרס, את מהותו ואת אופן חלוקתו.
7.11. ל"קשת" שיקול דעת להעניק פרסי ביניים או פרסים משניים, במועדים, מן הסוג וככל שתמצא זאת לנכון. 
7.12. פרסים לא יהיו ניתנים להחלפה או להמרה, ועיתוי הענקתו של כל פרס יהיה לפי קביעת "קשת". 
7.13. בכל מקרה, הענקת הפרסים מותנית בשידור התוכנית במסגרתה ניתן הפרס בפועל. במידה והתוכנית, או הפרק במסגרתו ניתן הפרס לא ישודר, הזכאות לפרס תפקע.  בהקשר זה, אין המפיקה ו/או "קשת" מתחייבים כי התוכנית ו/או פרק כלשהו ישודר בפועל. לא שודרה התוכנית, או פרק כלשהו, לא יהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה כלפי המפיקה ו/או "קשת" ו/או כל מי מטעמם.
7.14. המפיקה, "קשת" וכל מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, אובדן, חוסר שביעות רצון וכיו"ב של המשתתפים מפרס כלשהו שיוענק בתוכנית ו/או מי הענקת פרס.
7.15. המשתתף מצהיר כי לא הובטחה לו כל הבטחה בדבר זכייה בפרס וכי הוא אינו מסתמך על קבלת פרס.
7.16. עובדת זכייתו של משתתף כלשהו בתחרות ו/או בפרס עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים ובמדיות השונות לרבות, אינטרנט, עיתונות וסלולר, על פי שיקול דעתם הבלעדי של המפיקה ו/או "קשת" ו/או נותן הפרס וכי בהשתתפותם בתחרות מביעים המשתתפים את הסכמתם לצילומם ולפרסום שמותיהם ותמונתם במסגרת הסיקור האמור. 
 

8.  קניין רוחני, שימוש בדמות
8.1. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בתוכנית ובכל רכיביה ובכל החומרים המצולמים והמוקלטים הינן ויהיו שייכות בכל עת למפיקה ולקשת בהתאם להסכמות ביניהן. אין ולא יהיו למשתתף כל טענות לזכויות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, ולמען הסר כל ספק, המשתתף מעביר בהעברה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת למפיקה ולקשת את כל זכויות היוצרים וכל הזכויות אחרות בכל יצירה שתיווצר על ידו או בהשתתפותו במהלך התוכנית ובשלבי במיון ובכל התוצרים האחרים של השתתפותו בהם. 
8.2. המשתתף מסכים כי יתועד בכל שלבי התוכנית. המשתתף מעניק למפיקה ולקשת את הזכות הבלתי מסויגת לצלם, להקליט ולתעד אותם ולצורך התוכנית, לרבות במהלך שלבי המיון, בכל שלבי התוכנית ולרבות שלבי "מאחורי הקלעים". כמו כן, המשתתף מעניק למפיקה ולקשת את הזכות הבלעדית והבלתי חוזרת  לעשות כל שימוש בכל הצילומים ו/או ההקלטות ו/או התיעוד אחר, ובכלל זה בשמו, בתמונות, בדמויות, בקולות ובפרטים ביוגראפיים אודותיו, הכל במסגרת התוכנית בכל גרסאותיה ובכל יצירות נגזרות שייגזרו ממנה, לרבות תכניות נלוות ומקדימות, תכניות לקט, תוכניות "מאחורי הקלעים", תוכניות של עונות נוספות וכו', וכן  לצורך מוצרי לוואי, לרבות ספרים, משחקים וכו' ושיתופי פעולה מסחריים ובחומר פרסומי, כולל שידורי פרומו וטריילרים, הכל כפי שייערכו על-פי שיקול דעתה המוחלט של המפיקה, לרבות באמצעות, שעתוק, שידור, הקרנה, הצגה, ביצוע פומבי, העברה והעמדה לרשות הציבור, השכרה, הפצה וכל דרך ניצול אחר, בכל אמצעי מדיה ובאמצעות כל טכנולוגיה הידועים כיום ו/או שיומצאו בעתיד,  לרבות טלוויזיה, קולנוע, האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות, ברחבי תבל וללא הגבלה בזמן, והכול בשלמותם ו/או בחלקם, לבדם או בצירוף עם חומרים אחרים, בעצמם ו/או מטעמם ו/או על-ידי אחרים על-פי הרשאה ו/או העברה על ידם באופן ובהיקף כפי שייקבעו על-פי שיקול דעתם הבלעדי. כל זאת, גם אם בסופו של דבר המשתתף לא ישתתף בתוכנית עצמה.
8.3. המשתתף מתחייב שכל תמונה ו/או סרטון ו/או חומר אחר שימסור לצורך התוכנית, וכל הזכויות בהם יהיו בבעלותם וכי לא יהיה בהם משום הפרה כלשהי של זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים. כל האמור בסעיף  8.2 יחול גם לגבי כל תמונות ו/או סרטונים ו/או חומרים כאמור. 
8.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפיקה רשאית לערוך ולשנות כל יצירה וכל חומר מצולם או מוקלט של המשתתף וכל  טביעה אחרת של תיעודו, וכן את התוכנית וכל יצירה אחרת, בכל דרך על פי שיקול דעתה המוחלט, ללא הגבלה, לרבות אך לא רק, לצורך חומר שיווקי. לא תהיה למשתתף כל טענה לגבי  עריכת התוכנית ואופן העריכה ובכלל זה טענה כי דברים אינם מציגים אותו באור כזה או אחר, או שהוצאו מהקשרם.
8.5. ידוע למשתתף כי יידרש להעביר לידי קשת ו/או למפיקה ללא תמורה את כל הוראות ההכנה והמתכונים ששימשו אותו בהכנת המנות במהלך התוכנית, לרבות לצורך שימוש בהם במסגרת ספר או כל מוצר לוואי אחר. לא יהיו למשתתף כל טענות ו/או דרישות בקשר לכך.
8.6. כל האמור לעיל בסעיף זה יחול בין אם המשתתף ישתתף לבסוף בתוכנית, בין אם לאו, ובין אם ישתתף או יודח ממנה.
8.7. מובהר כי אין על המפיקה כל חובה לנצל את הזכויות הניתנות לה על-פי סעיף זה וכי הדבר נתון לשיקול דעתה המוחלט. אין כל התחייבות כי המשתתף יצולם ו/או כי יופיע בהיקף זה או אחר, או בכלל, בתוכנית וכי אף אם יצולם המשתתף אין כל התחייבות כי הצילומים ו/או התוכנית ישודרו בפועל.
8.8. עצם מתן קרדיט למשתתף ו/או צורתו ו/או מיקומו בכותרות התוכנית ו/או בכל חומר ופרסומים בקשר אליה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.
 

9.  סודיות
9.1. המשתתף מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות לכל צד ג' , החל מחתימתו על הסכם זה ולמשך זמן בלתי מוגבל כל מידע סודי בקשר להפקה, לתוכנית, למפיקה וכל משתתף בתוכנית, לרבות מידע אודות התוכנית עצמה, נהלי ומהלך ההפקה, מידע על תכניות שטרם שודרו, לרבות תוצאות התחרויות בתוכנית ועל זהות המשתתפים בהן, מידע פיננסי, מידע אישי אודות המשתתפים וכל מידע אחר שהינו מטיבו סודי ו/או פרטי והכל בין שנמסר בכתב, בעל-פה, באמצעי מדיה דיגיטלי, או בכל דרך אחרת. כמו כן, לא ייעשה המשתתף ולא ירשה לאחר לעשות כל שימוש במידע סודי. כל האמור לעיל – בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.
9.2.  המשתתף מתחייב לא למסור ולא לפרסם כל מסמך, תמונה, סרט, הקלטה, קובץ הקשורים להם ומכילים מידע סודי, בין באופן פיזי ובין בכל אמצעי מדיה, לרבות אמצעיים דיגיטליים ו/או אלקטרוניים. 
9.3. כמו כן, המשתתף מתחייב לא להזמין אורחים ו/או מבקרים לתוכנית אלא אם התבקש על ידי המפיקה, לא להעניק כל ראיון או לפנות מיוזמתם לאמצעי המדיה ולא לענות לשאלותיהם ללא אישור בכתב ומראש מאת המפיקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מתחייב לא לצלם ו/או להקליט ו/או ליצור כל תיעוד אחר  של ההפקה ושל המשתתפים במשך כל תקופת ההפקה ושהותו בה . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור לפרסם כל דבר שקשור לתוכנית ו/או למשתתפים האחרים במסגרת אתרי אינטרנט ומדיה חברתית, לרבות "וואטס אפ", "אינסטגרם", "פייסבוק", "טוויטר" "טיק טוק" וכו' ללא אישור בכתב ומראש מאת המפיקה ו/או קשת. 
9.4. עם זאת, ככל שהמשתתף יידרש על ידי המפיקה או קשת להעלות פרסומים לאמצעי המדיה האמורים, הוא יפעל בהתאם לדרישותיהם.
9.5. ידוע למשתתף כי ייתכן ויידרש להפקיד את הטלפון הנייד שלו בידי ההפקה במהלך ימי הצילום לתוכנית.
9.6. ידוע למשתתף כי הפרת התחייבות לשמירה על סודיות כאמור, עשויה לגרום למפיקה נזק חמור והמשתתף מסכים שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המפיקה במקרה כזה, תהיה המפיקה זכאית לצו מניעה. כמו כן, במקרה זה תהיה המפיקה זכאית לפיצוי, לרבות פיצוי מוסכם מראש בסך של 50,000 ₪. הצדדים מצהירים כי סכום זה משקף את הערכתם של שיעור הנזק המינימלי שעלול להיגרם למפיקה במקרה זה. אין בקביעת סכום זה כדי לגרוע מזכותה של המפיקה לתבוע את מלוא נזקיה מעבר לסכום לעיל.
 
10. בלעדיות והעדר תחרות
10.1. המשתתף מתחייב כי במועד חתימת הסכם זה אינו משתתף בכל תוכנית טלוויזיה אחרת ו/או בתהליכי מיון או המתנה לקבלת תשובה לאחר הליכי מיון לכל הפקה אחרת. המשתתף מתחייב שלא לקחת חלק ו/או להשתתף  בתוכנית אחרת מכל סוג ו/או במיונים לתוכנית כאמור, בטלוויזיה, באינטרנט, או בכל אמצעי מדיה אחר, ללא אישור בכתב מראש ע"י המפיקה. התחייבות זו תעמוד בתוקף עד לקבלת הודעה על אי השתתפותו בתוכנית, ובמידה והמשתתף ישתתף בתוכנית - עד לתום 3 (שלושה) חודשים ממועד שידור הפרק האחרון של העונה הראשונה של התוכנית. המפיקה לא תסרב לאשר השתתפות בתוכנית אחרת, אם לפי שיקול דעתה המוחלט, אין בהשתתפות זו כדי להתחרות בתוכנית ו/או לפגוע בה בדרך אחרת. 
 
11.  יחסי ציבור
11.1. לדרישת המפיקה ו/או קשת, בתאום מראש מולו, המשתתף יופיע לכל מסיבות עיתונאים, ראיונות בכל מדיה, תוכניות בידור, תוכניות טלוויזיה, פרמיירות, צילומי פרומואים, צילומי סטילס, פסטיבלים, צ'אטים, או אירועים שיווקיים אחרים אשר נועדו לעשות פרסומת או יחסי ציבור לתוכנית ו/או כל נגזרות שלה, לפני תחילת צילומי התוכנית, במהלכם ואחריהם. ככל שיידרש לפי החלטת המפיקה. כל זאת גם אם המשתתף הודח בשלב מסוים מהתוכנית. מובהר כי יחסי הציבור עשויים לכלול שיתוף פעולה עם נותני החסות לתוכנית ו/או גורמים מסחריים אחרים והתייחסות לזכיית המשתתף בפרס (אם יזכה), לרבות סכום הפרס או תוכנו. המשתתף ישתף פעולה באופן מלא בכל נותן חסות/בעל מוצר שירות ללא יוצא מן הכלל.
11.2. למען הסר ספק, מובהר כי אין המשתתף רשאי להשתתף או ליזום פעילות יחסי ציבור וקידום התוכנית בעצמו, ללא אישור מראש מהמפיקה.
11.3. המשתתף לא יעשה שימוש בעצמו בשם התוכנית ו/או סמליה ולא יעשה שימוש מסחרי בעובדת השתתפותו בתוכנית ללא אישור המפיקה בכתב ומראש. 
11.4. ככל שהמפיקה או קשת תבקש מהמשתתף לעשות שימוש בחשבון המשתתף במדיה חברתית, לרבות "פייסבוק", "אינסטגרם, "ווטסאפ", "טוויטר" ן"טיק טוק", לקידום התוכנית, ישתף המשתתף פעולה עם המפיקה וקשת ויפרסם את הפרסומים שיועברו אליו כאמור.
 
12.  כללי
12.1. כל התחייבויות , הסכמות, העברות זכויות ורישיונות מטעם המשתתף על-פי הסכם זה, ניתנות כלפי המפיקה וכלפי קשת. הסכם זה ייחשב כחוזה לטובת המפיקה ולטובת צד ג', קרי קשת.
12.2. קשת ו/או המפיקה תהיינה הפוסקות האחרונות והבלעדיות בכל שאלה הקשורה לתוכנית, ו/או לתחרות ולבחירת זוכי התחרות. 
12.3. בהיקף המרבי המותר על-פי דין, המשתתף משחרר את המפיקה, קשת, מנהליהם, עובדיהם, שולחיהם, מי שפועל מטעמם והמפרסמים, נותני החסות, סוכניהם ו/או נציגיהם וכל צוות ההפקה מכל אחריות ו/או תביעה בגין כל נזק לגוף, בריאות או רכוש מסוג כלשהו שיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו מסיבה כלשהי הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בהשתתפותו בתוכנית ו/או בצילומים, לרבות בביתו. על אף האמור, במידה וייגרם נזק ישיר לרכוש בעת צילומי התוכנית בבית המשתתף, תתקן המפיקה את הנזק על חשבונה, או, לפי בחירתה, תפצה את המשתתף הרלוונטי בגין העלויות הסבירות של ביצוע התיקון בעצמו, בלבד  שהמשתתף ידווח על הנזק מיד עם גילויו ולא יאוחר מ- 48 שעות ממועד קיום הצילומים בביתו.
12.4. המשתתף יציג כל מסמכים ו/או אישורים ויחתום על כל טפסים ו/או הצהרות בריאות ו/או אישורים ו/או מסמכים נוספים ו/או על כל שאלון ו/או תקנון התוכנית בהתאם לדרישות המפיקה. 
12.5. המשתתף מצהיר בזאת כי אינו מכירים באופן אישי וכי אין לו כל קשר ישיר ו/או עקיף לשופטים המיועדים בתוכנית - בנקודת הזמן בא יתפרסמו שמותיהם. המשתתף מתחייב להודיע מיד למפיקה באם יתברר כי יש או שתהיה לו הכרות כלשהי עם כל מי משופטי התוכנית ו/או המשתתפים האחרים בה והמפיקה תפעל על פי שיקול דעתה בעניין
12.6. מוסכם, כי במקרה של סתירה בין הסכם זה, תקנון התוכנית (ככל שיהיה) או כל מסמך המחייב את המשתתף בקשר להפקה, או שאלה פרשנית בנוגע אליהם, יחליטו המפיקה וקשת בדבר ההוראה הגוברת.
12.7. המפיקה וקשת רשאיות להסב ו/או להעביר את זכויותיהן והתחייבויותיהן לכל צד ג'. המשתתף אינו ראשיי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו.
12.8. אין בהתקשרות זו של המשתתף עם המפיקה ובהשתתפות המשתתף בתוכנית כדי ליצור בינו לבין המפיקה ו/או קשת ו/או מי מטעמם, יחסי עובד-מעביד.
12.9. אין בחתימתו של המשתתף על הסכם זה כדי להפר התחייבות מטעמו כלפי כל הפקה אחרת ו/או כל צד ג' אחר.
12.10. ידוע למשתתף, כי הפרת התחייבות מהתחייבויותיו על-פי תנאי הסכם זה עשויים לגרום להפקה נזקים כבדים. על כן, מקובל על המשתתף שהסכמה זו לא תהיה ניתנת לביטול על ידו, ובמקרה שיפרו אותו יהיו חייבים לפצות את המפיקה ואת קשת על כל הנזקים שייגרמו להן כאמור.
12.11. כותרות  הסעיפים נועדו לנוחות בלבד. אין לפרש הסכם זה על-פיהם.
12.12.  המשתתף לא קיבל כל הבטחה שאינה רשומה בהסכם זה. כל שינוי של הסכם זה יהיה בכתב בלבד, חתום בידי ומאושר על-ידי המפיקה.
12.13. כל האמור בזכר בהסכם זה, משמעו גם בנקבה.
12.14. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע ו/או קשור בכל דרך להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו. 
12.15. מוסכם כי בכל מקרה של מחלוקת הסעד היחיד אותו יהיו רשאים לתבוע הנו סעד כספי וכי בכל מקרה לא יהיו זכאי לכל סעד מניעתי מכל סוג שהוא. 
12.16. המשתתף מצהיר כי קרא והבין את כל האמור לעיל, הבין כי מדובר במסמך משפטי שמחייב אותו והוא מקובל עליו וכי הסכמתו לכל האמור ניתנת מרצונו החופשי, על אחריותו הבלעדית והמלאה, וללא תמורה או דרישה כספית או אחרת. 

שם מלא: ________________     חתימה:____________   תאריך: ___________

במידה והמשתתף קטין, יחתמו שני הוריו, או האפוטרופוס החוקי:
אם המשתתף: 
שם מלא _____________     מס' ת"ז:________________ חתימה _______________
טלפון: _______________    מייל: _______________
אב המשתתף: 
שם מלא ____________     מס' ת"ז:________________ חתימה ________________
טלפון: _______________    מייל: _______________
אפוטרופוס:
שם מלא ____________     מס' ת"ז:________________ חתימה ______________________
הערות:
(1)    יצורפו על ידי המפיקה טפסי וויתור על סודיות רפואית ופסיכולגית-רפואית עליהם חתם המשתתף.
(2)    יצורף על ידי המפיקה תקנון התוכנית עליו חתם המשתתף ויחשב בחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 
6.
7.
נא לחתום
נקה
8.
יולי אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ, ח.פ. 513498006 ("המפיקה")
הסכם משתתף
שם המשתתף:
(להלן: "המשתתף")

המשתתף מסכים להשתתף בתוכנית  "אלוף הקינוחים" (שם זמני)  בהתאם לתנאים הקבועים להלן:
 
1.    התוכנית
1.1. הסכם זה ("כתב ההסכמה") מתייחס לתוכנית הטלוויזיה בשם זמני "אלוף הקינוחים" (להלן: "התוכנית") המופקת על-ידי המפיקה עבור שידורי קשת בע"מ (להלן: "קשת"). התוכנית הינה תחרות הכנת קינוחים בין משתתפים ותתקיים הן באולפן טלוויזיה והן בבתיהם הפרטיים של המשתתפים, ככל שיעלה צורך בכך והמשתתף יאשר צילום בביתו ו/או העסק שלו. בתוכנית נדרש  המשתתף להכין קינוחים וייערך שיפוט ע"י שופטים שימונו ע"י המפיקה. התוכנית תעסוק ביכולתו של המשתתף להכין את הקינוחים הטובים ביותר שלו מתוך ידיעה והבנה שהשיפוט יעסוק גם בנראות צילומית בתוך אולפן התוכנית, צילומי חוץ שיבוצעו בביתו ו/או מקום עבודתו בהתאם לצורך בכך. מאפייני ודרישות התוכנית ייקבעו סופית על-ידי המפיקה ועשויים להשתנות מעת לעת. 
1.2. ידוע למשתתף כי ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתנאים אינטנסיביים ועשויה להיערך בכל שעות היממה, לרבות שעות לא שגרתיות ובמשך מספר ימים בשבוע. 
1.3. ידוע למשתתף כי התוכנית מבוססת על פורמט חדש ומקורי. 
 
2.    מבוא
2.1. לאחר שעבר בהצלחה את הליך המיונים, המשתתף נבחר להיות חלק מהמשתתפים הפוטנציאליים בתוכנית. ידוע למשתתף כי רק חלק מהמשתתפים הפוטנציאלים ישתתפו בפועל בתוכנית וכי אין הבטחה כי המשתתף אכן ישתתף בה. ככל שהשתתף המשתתף בצילומים,  יחליטו השופטים  האם הוא ממשיך לשלב נוסף או מפסיק את השתתפותו וכך הלה בכל שלב ושלב. 
2.2. ההחלטות לגבי זהות ומספר המשתתפים בתוכנית בפועל וכל החלטה אחרת בעניין ההשתתפות של המשתתפים ובעניין התוכנית נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה והחלטותיה יהיו סופיות ובלתי ניתנת לערעור.
2.3. חלק מהמשתתפים ייבחרו להיות משתתפים מחליפים אשר ישולבו בתוכנית לפי הצורך. המשתתף מסכים לשמש כמחליף אם ייבחר לכך ולהשתתף בתוכנית כלל שייקרא לכך.
 
3. התחייבויות המשתתף
3.1. ככל שהמשתתף ייקרא להשתתף בתוכנית, בין מלכתחילה ובין כמחליף, הוא מתחייב להשתתף בה בהתאם לקבוע בהסכם זה.
3.2. ההשתתפות בתוכנית הינה אישית ויחידנית.
3.3. משרת או עובד בצה"ל, המשטרה או כוחות הביטחון האחרים יודיע על כך למפיקה בעת קבלת הודעה על קבלתם לתוכנית ויידרש להציג אישור בכתב מהגוף הרלוונטי בתוך הזמן שייקבע ע"י המפיקה. ככל שיש צורך באישורים נוספים ומיוחדים יספק המשתתף פרטים אודות מעסיקו ו/או נציג ממקום עיסוקו על מנת שהמפיקה תיצור עימם קשר.
3.4. השתתפות של קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנה) כפופה לאישור שני הוריו, או אפוטרופוס החוקי ושל המפיקה.  בכל מקרה,  לא יוכל להשתתף קטין שבתחילת מועדי הצילום טרם מלאו לו 17 שנה. 
3.5. המשתתף מתחייב שכל הפרטים שמסר ו/או ימסור בכל שלבי התוכנית הינם אמת והוא מסכים כי המפיקה רשאית לעשות בהם כל שימוש לצורך התוכנית, שידורה, הפצתה, קידומה וניצולה. המפיקה שומרת על זכותה לבדוק מידע אשר נמסר על-ידי המשתתף בכל אמצעי חוקי לרבות באמצעות  הפעלת חוקר.
3.6. ידוע למשתתף כי צילומי התוכנית מתוכננים להתקיים במהלך החודשים ינואר 2021 עד וכולל חודש מרץ 2021 לערך וכי ההשתתפות בתוכנית עשויה לדרוש ממנו הקדשת ימים רבים לכך. המשתתף מצהיר ומתחייב כי  הוא זמין ופנוי להשתתף בתוכנית בתקופה זו ולפחות חודש ימים נוסף, וכי ולא ידוע לו על כל התחייבות ו/או אילוץ ו/או מגבלה אחרת שעלולים למנוע ממנו השתתפות בתקופה זו, לרבות נסיעות לחו"ל, ניתוחים מתוכננים, תקופות מבחנים וכו'. המפיקה תשתדל להודיע למשתתף  זמן סביר מראש על המועדים הספציפיים שבהם ישתתף בצילומים, אולם ידוע לו שהוא עלול להיקרא להשתתף בהתראה קצרה והוא מסכים לך. משתתף שיש לו אילוצים ידועים מראש יעדכן את המפיקה והמפיקה תעמוד מולו באם ניתן לאשר השתתפותו בתוכנית למרות אילוצים אלו.
3.7. מכיוון שמדובר בתוכנית מתמשכת, המשתתף עשוי להידרש לתוכנית למשך ימים ושעות רבות בתקופת ההפקה, והוא מסכים לכך. לא תהיה למשתתף כל טענה בקשר לאבדן ימי עבודה או לימודים וכו'. כמו כן, ידוע לו כי ייתכן וחלק מהצילומים לתוכנית יתקיימו בשידור חי ובשעות לא שגרתיות ו/או בימי צילום רצופים.
3.8.  ידוע למשתתף כי תקופת הצילומים האמורה בסעיף 3.6 עשויה להשתנות. במקרה זה, המשתתף מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כפי שאלה ידווחו על ידי המפיקה ולפעול בהתאם להוראותיה. ככל שנמנע מהמשתתף להשתתף במועדים החדשים, או חלקם, יודיע על כך למפיקה מיד.
3.9. המפיקה רשאית לחזור בה מכל בחירה ו/או להפסיק את השתתפותו של המשתתף בכל שלב ובכל עת על-פי שיקול דעתה המוחלט, גם אם הדבר אינו נובע מהפרת התחייבות של המשתתף.
 
4.  השתתפות בתוכנית
4.1. ככל שהמשתתף ישתתף בפועל בתוכנית, יחולו הוראות סעיף זה.
4.2. המשתתף מתחייב להישמע להוראות המפיקה וכל מי שימונה על-ידה, לפעול על-פי כללי התוכנית והתקנון שיימסרו לו ע"י המפיקה. ידוע למשתתף כי המפיקה ו/או קשת רשאים לשנות את הכללים, התקנון וההנחיות בכל עת לפי שיקול דעתם וללא התראה מוקדמת. בכל מקרה של ספק, יפנה המשתתף למפיקה ויפעל על-פי קביעתה. 
4.3.  המשתתף ינהג בצורה הולמת וראויה כלפי כל צוות ההפקה, גוף השידור והמשתתפים האחרים בתוכנית. בין היתר, המשתתף ימנע מאלימות פיזית או מילולית ומכל ביטוי שיש בו משום הסתה או פגיעה באחר, וישמור על רכושם ועל כבודם של אחרים ולא יטריד משתתפים אחרים בכל צורה שהיא.
4.4. המשתתף מתחייב לפעול ביושר ולא לנסות ולהשפיע על תוצאות התחרות בתוכנית באופן בלתי הוגן. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בכל מקרה של חשש להפרת התחייבות זו, תהיה המפיקה רשאית לפסול את המשתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
4.5. המשתתף מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להצלחת התוכנית ולצורך כך לשתף פעולה באופן מלא עם המפיקה.
4.6. המשתתף מתחייב להופיע לצילומים, חזרות, פגישות הכנה ומפגשים, שייקבעו ע"י המפיקה, לרבות צילומי "פרומו" וקידום לתוכנית ולשידורי קשת, השלמת ימי צילום והקלטות משלימות או מתקנות (הקלטות "פוסט סינק") בזמן ובמקום שייקבעו ולא יעזב את סט הצילומים עד לקבלת אישור מהמפיקה. כל זאת, גם אם יודח המשתתף בשלב מסוים מהתוכנית. 
4.7. ביצועיו של המשתתף ידורגו על ידי שופטים שייבחרו על-ידי המפיקה, הכל בהתאם לכללי התחרות כפי שייקבעו. 
4.8. ידוע למשתתף כי יתכן ויידרש לטעום מקינוחים שונים במהלך התוכנית, לרבות כאלה שיוכנו ע"י אחרים. 
4.9. אין אפשרות בתוכנית להקפדה על כשרות. מטבח אולפן הצילומים אינו מוכשר.
4.10. המפיקה וקשת רשאיות לתת ולאפשר מתן פרשנויות, הערות וביקורות לגבי המשתתף, ולגבי השתתפותו בתוכנית. כמו כן, ידוע למשתתף כי השופטים יעירו הערות ביחס לקינוחים וכי הם אף עלולים לבקר אותם ואת המשתתף וכי ההערות והביקורות עלולות להיות שליליות, בוטות וחריפות.  אין ולא יהיו למשתתף כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכל  דבר שייאמר על-ידי השופטים ו/או המשתתפים האחרים לרבות אך מבלי למעט בגין לשון הרע או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות.
4.11. ככל שתבקש המפיקה לבצע צילומים בביתו של המשתתף, וככל שהמשתתף יסכים לביצוע הצילומים כאמור, הוא מעניק למפיקה הרשאה בלתי חוזרת וללא תמורה לבצע את הצילומים בבית ובמרחב הפרטי, לרבות צילום של רכוש וחפצים אישיים. כל האמור בסעיפים 8.1-8.2 יחול גם על צילומים אלה. כמו כן, המשתתף מתחייב לעשות כמיטב יכולתו כי בני משפחה או אחרים השוהים בבית בעת הצילום ישתתפו בצילומים ויחתמו על כתב הסכמה לשימוש בדמותם. ללא חתימה כאמור, לא יוכלו להשתתף בצילומים. 
4.12. המפיקה תהיה רשאית להכניס לבית את כל ציוד ההפקה והצוותים שיידרשו לה, ולהתחבר לחשמל ולמים הבית המשתתף. ידוע למשתתף כי הצילומים כרוכים גם בזמן הכנות ופירוק. 
4.13. בתום הצילומים, תפנה המפיקה את הציוד וכל אביזר שהכניסה לבית.
4.14. אם המשתתף  אינו בעל הבית/דירה,  ידאג לקבלת אישור מהמשכיר לביצוע הצילומים ויעבירו להפקה עד שבוע לפני הצילומים המתוכננים. האישור יהיה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם זה.
4.15. המפיקה רשאית להטיל על המשתתפים משימות שונות ולקבוע שלבים נוספים לתוכנית ולתחרות.
4.16. המשתתף ידאג לעצמו לביגוד הולם לימי הצילום. אין ללבוש ביגוד הנושא סמל מסחרי בולט. המפיקה רשאית לדרוש ממשתתף להחליף ביגוד שאינו הולם על פי שיקול דעתה הבלעדי. הביגוד יאושר על ידי נציגי ההפקה ביום מקדים טרם הצילומים ועל המשתתף להגיע לצילומים עם הביגוד שאושר. אין להחליף פריט לבוש אלא בידוע מראש ובאישור המפיקה.
4.17. במידה והמשתתף יודח מהתחרות, הוא מתחייב להמשיך להשתתף בצילומי התוכנית ככל שיידרש לכך בשלבי התחרות המתקדמים
 
5. הצהרת והוראות בריאות 
5.1. המשתתף חבר בקופת החולים: 
5.2. המשתתף מצהיר, כי אין כל מגבלה בריאותית, ובכלל זה בתחום בריאות הנפש העשויה למנוע ממנו להשתתף בתוכנית. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוא מצהיר כי למיטב ידיעתו הוא אינו חולה בכל מחלה מדבקת ולא סבל בחצי השנה האחרונה מכל מחלה שהצריכה אשפוז, היעדרות מעבודה או לימודים, או חוסר תפקוד כללי מעל  30 ימים.
5.3.  המשתתף מצהיר כי אין לו רגישות ו/או אלרגיה לכל מזון או משקה, וכי לא נאסר עליו לאכול או לשתות שום מזון או משקה, למעט כפי שמצוין בהצהרות הבריאות שלו. ככל שקיימת רגישות או אלרגיה על המשתתף להודיע למפיקה והמפיקה תפעל על פי שיקול דעתה בעניין ותיידע את המשתתף.
5.4. המשתתף מתחייב כי חתם באופן אישי על הצהרות בריאות  וויתור על סודיות רפואית ורפואית-פסיכולוגית המצורפים כנספח ב' להסכם זה מרצונו, וכפי שנדרש ע"י המפיקה. כמו כן, יחתום על הצהרת בריאות יומית בנוסח המצורף כנספח ג'. ככל שיידרש לכך, יספק המשתתף למפיקה אישורים רפואיים מרופא המשפחה (ואם הדבר נדרש, גם מפסיכולוג מטפל) על מצבו הבריאותי וייפגש  עם רופא התוכנית ו/או פסיכולוג התוכנית לצורך הערכה ובדיקות התאמה רפואיות. כמו כן, המשתתף מסכים להיבדק ככל הנדרש לצורך עריכת ביטוח להפקה ולהיפגש עם הפסיכולוג המלווה את התוכנית. 
5.5. המשתתף יקפיד על היגיינה ועל כללי זהירות בכל הקשור להכנת המזון במטבח, בבית ובאולפן. על המשתתף לחתום על טופס הצהרת בריאות יומית בנוסח שייקבע ע"י המפיקה.
5.6. המשתתף מתחייב למלא אחר כל הוראות והנחיות המפיקה הקשורות למגפת הקורונה ובכלל זה יחתום על הצהרת בריאות ככל שיתבקש ויעבור בדיקת חום. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתתף מצהיר כי לא חלה ו/או אובחן כחיובי עבור מחלת הקורונה (ואם חלה או אובחן בעבר, הוא החלים וקיבל אישור כי הינו שלילי למחלה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל המשתתף מאשר כי בשבועיים שקדמו לחתימה על כתב הסכמה זה, לא חש תסמיני מחלה,  כגון חום גוף גבוה מהרגיל, שיעול, קוצר נשימה או איבוד תחושת טעם או ריח, וכי לא נודע לו כי עליו להיכנס לבידוד, או כי בא במגע עם חולה קורונה מאומת והוא  מתחייב להודיע מיד למפיקה אם לפני ההגעה לסט הצילומים ו/או למשרדי ההפקה, או בעת שהותו שם יחוש בתסמיני מחלה כאמור או כי ייוודע לו כי בא במגע עם חולה מאומת או כי עליו להיכנס לבידוד.
5.7. , המשתתף מתחייב לחבוש מסכה בכל עת במהלך ההפקה וההכנות, למעט לאחר שיקבל אישור להוריד אותה לצורך הצילומים, ולהשתמש בכפפות בעת הטיפול באוכל. 
5.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף יודיע למפיקה  אם יחוש ברע ו/או יתעורר חשש כי הוא חולה באופן כלשהו במהלך הפקת התוכנית, ובכלל זה ככל שיהיה לו פצע בעור ו/או פצע פתוח, וככל שמשתתפת הינה בעת החתימה על הסכם זה ו/או תיכנס להיריון במהלך ההפקה . מפיקה תהיה רשאית לפעול בהתאם לעצת רופאי התוכנית ו/או לדרוש אישורים רפואיים נוספים כתנאי להמשך השתתפות המשתתף בתוכנית.
 
6. העדר תמורה
6.1. ההשתתפות בתוכנית הינה בהתנדבות וללא תמורה ונעשית מתוך שיקול הדעת העצמאי של המשתתף ומרצונו החופשי להתחרות בתוכנית. 
6.2. המשתתף יקבל מהמפיקה החזר הוצאות בסך שיקבע על ידי המפיקה ולא יעלה על 150 ₪ כסכום חד פעמי וזאת לאחר השתתפותו בשלב הצילומים הראשון – שלב האודישנים.
 

7.  פרסים
7.1. המפיקה ו"קשת" רשאים, אך אינם חייבים להחליט כי הזוכה במקום הראשון בתחרות יקבל פרס.
7.2. הפרסים יינתנו על-ידי "קשת" בלבד והיא אחראית לקבוע כי יינתנו על-ידי גורם אחר כאמור להלן. למפיקה אין כל אחראיות לגבי הפרסים.
7.3. ככל שייקבע כי יינתן פרס כספי, הוא ישולם רק לזוכה שבעל חשבון בנק בישראל על שמו. מובהר בזאת כי משתתף ללא חשבון בנק כאמור, לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי חלופי, ו/או שווה ערך. 
7.4. הפרס אינו ניתן להסבה ולא ישולם או יוענק לאחר מלבד זוכה הפרס. במקרה והזוכה הינו קטין שאין לו חשבון בנק על שמו, ישולם הפרס להורים או לאפוטרופוס החוקי של הקטין. במקרה של הורים, יידרשו שניהם לאשר את פרטי ההעברה. 
7.5. הפרס ישולם ברוטו, וכפוף לתשלום מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים בהתאם לדין. מבלי למעט מחובת המשתתף אשר יזכה בפרס לשלם כל מס ו/או תשלום חובה. המפיקה ו/או "קשת" רשאים לנכות כל מיסים או תשלומי חובה בהתאם לדין לפני תשלום הפרס. כמו כן, הם רשאים לדרוש מהזוכה כל אישור, כגון אישור מרשויות המס, אישור זיהוי, פרטי חשבון בנק וכד'. 
7.6. הזוכה יידרש למלא טופס זכייה. עליו לוודא כי כל הפרטים שיימסרו הינם נכונים ומלאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף אחראי באופן בלעדי לוודא את תקינות פרטי חשבון הבנק שימסור למפיקה.  
7.7. המועד והמקום למסירת פרס שאינו כספי ייקבע ע"י הספק של הפרס ולהפקה ו/או ל"קשת" לא תהיה כל אחריות בגין איחור במסירה. 
7.8. איחור של עד 30 ימים בהעברת פרס לא יקים למשתתף כל טענה ולא ייחשב כהפרה. 
7.9.  שווי פרס שאיננו כספי  ייקבע בהתאם לשיקול דעת המפיקה. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
7.10. "קשת" רשאית לשנות, בהודעה מוקדמת את הפרס, את מהותו ואת אופן חלוקתו.
7.11. ל"קשת" שיקול דעת להעניק פרסי ביניים או פרסים משניים, במועדים, מן הסוג וככל שתמצא זאת לנכון. 
7.12. פרסים לא יהיו ניתנים להחלפה או להמרה, ועיתוי הענקתו של כל פרס יהיה לפי קביעת "קשת". 
7.13. בכל מקרה, הענקת הפרסים מותנית בשידור התוכנית במסגרתה ניתן הפרס בפועל. במידה והתוכנית, או הפרק במסגרתו ניתן הפרס לא ישודר, הזכאות לפרס תפקע.  בהקשר זה, אין המפיקה ו/או "קשת" מתחייבים כי התוכנית ו/או פרק כלשהו ישודר בפועל. לא שודרה התוכנית, או פרק כלשהו, לא יהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה כלפי המפיקה ו/או "קשת" ו/או כל מי מטעמם.
7.14. המפיקה, "קשת" וכל מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, אובדן, חוסר שביעות רצון וכיו"ב של המשתתפים מפרס כלשהו שיוענק בתוכנית ו/או מי הענקת פרס.
7.15. המשתתף מצהיר כי לא הובטחה לו כל הבטחה בדבר זכייה בפרס וכי הוא אינו מסתמך על קבלת פרס.
7.16. עובדת זכייתו של משתתף כלשהו בתחרות ו/או בפרס עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים ובמדיות השונות לרבות, אינטרנט, עיתונות וסלולר, על פי שיקול דעתם הבלעדי של המפיקה ו/או "קשת" ו/או נותן הפרס וכי בהשתתפותם בתחרות מביעים המשתתפים את הסכמתם לצילומם ולפרסום שמותיהם ותמונתם במסגרת הסיקור האמור. 
 

8.  קניין רוחני, שימוש בדמות
8.1. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בתוכנית ובכל רכיביה ובכל החומרים המצולמים והמוקלטים הינן ויהיו שייכות בכל עת למפיקה ולקשת בהתאם להסכמות ביניהן. אין ולא יהיו למשתתף כל טענות לזכויות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, ולמען הסר כל ספק, המשתתף מעביר בהעברה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת למפיקה ולקשת את כל זכויות היוצרים וכל הזכויות אחרות בכל יצירה שתיווצר על ידו או בהשתתפותו במהלך התוכנית ובשלבי במיון ובכל התוצרים האחרים של השתתפותו בהם. 
8.2. המשתתף מסכים כי יתועד בכל שלבי התוכנית. המשתתף מעניק למפיקה ולקשת את הזכות הבלתי מסויגת לצלם, להקליט ולתעד אותם ולצורך התוכנית, לרבות במהלך שלבי המיון, בכל שלבי התוכנית ולרבות שלבי "מאחורי הקלעים". כמו כן, המשתתף מעניק למפיקה ולקשת את הזכות הבלעדית והבלתי חוזרת  לעשות כל שימוש בכל הצילומים ו/או ההקלטות ו/או התיעוד אחר, ובכלל זה בשמו, בתמונות, בדמויות, בקולות ובפרטים ביוגראפיים אודותיו, הכל במסגרת התוכנית בכל גרסאותיה ובכל יצירות נגזרות שייגזרו ממנה, לרבות תכניות נלוות ומקדימות, תכניות לקט, תוכניות "מאחורי הקלעים", תוכניות של עונות נוספות וכו', וכן  לצורך מוצרי לוואי, לרבות ספרים, משחקים וכו' ושיתופי פעולה מסחריים ובחומר פרסומי, כולל שידורי פרומו וטריילרים, הכל כפי שייערכו על-פי שיקול דעתה המוחלט של המפיקה, לרבות באמצעות, שעתוק, שידור, הקרנה, הצגה, ביצוע פומבי, העברה והעמדה לרשות הציבור, השכרה, הפצה וכל דרך ניצול אחר, בכל אמצעי מדיה ובאמצעות כל טכנולוגיה הידועים כיום ו/או שיומצאו בעתיד,  לרבות טלוויזיה, קולנוע, האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות, ברחבי תבל וללא הגבלה בזמן, והכול בשלמותם ו/או בחלקם, לבדם או בצירוף עם חומרים אחרים, בעצמם ו/או מטעמם ו/או על-ידי אחרים על-פי הרשאה ו/או העברה על ידם באופן ובהיקף כפי שייקבעו על-פי שיקול דעתם הבלעדי. כל זאת, גם אם בסופו של דבר המשתתף לא ישתתף בתוכנית עצמה.
8.3. המשתתף מתחייב שכל תמונה ו/או סרטון ו/או חומר אחר שימסור לצורך התוכנית, וכל הזכויות בהם יהיו בבעלותם וכי לא יהיה בהם משום הפרה כלשהי של זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים. כל האמור בסעיף  8.2 יחול גם לגבי כל תמונות ו/או סרטונים ו/או חומרים כאמור. 
8.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפיקה רשאית לערוך ולשנות כל יצירה וכל חומר מצולם או מוקלט של המשתתף וכל  טביעה אחרת של תיעודו, וכן את התוכנית וכל יצירה אחרת, בכל דרך על פי שיקול דעתה המוחלט, ללא הגבלה, לרבות אך לא רק, לצורך חומר שיווקי. לא תהיה למשתתף כל טענה לגבי  עריכת התוכנית ואופן העריכה ובכלל זה טענה כי דברים אינם מציגים אותו באור כזה או אחר, או שהוצאו מהקשרם.
8.5. ידוע למשתתף כי יידרש להעביר לידי קשת ו/או למפיקה ללא תמורה את כל הוראות ההכנה והמתכונים ששימשו אותו בהכנת המנות במהלך התוכנית, לרבות לצורך שימוש בהם במסגרת ספר או כל מוצר לוואי אחר. לא יהיו למשתתף כל טענות ו/או דרישות בקשר לכך.
8.6. כל האמור לעיל בסעיף זה יחול בין אם המשתתף ישתתף לבסוף בתוכנית, בין אם לאו, ובין אם ישתתף או יודח ממנה.
8.7. מובהר כי אין על המפיקה כל חובה לנצל את הזכויות הניתנות לה על-פי סעיף זה וכי הדבר נתון לשיקול דעתה המוחלט. אין כל התחייבות כי המשתתף יצולם ו/או כי יופיע בהיקף זה או אחר, או בכלל, בתוכנית וכי אף אם יצולם המשתתף אין כל התחייבות כי הצילומים ו/או התוכנית ישודרו בפועל.
8.8. עצם מתן קרדיט למשתתף ו/או צורתו ו/או מיקומו בכותרות התוכנית ו/או בכל חומר ופרסומים בקשר אליה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.
 

9.  סודיות
9.1. המשתתף מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות לכל צד ג' , החל מחתימתו על הסכם זה ולמשך זמן בלתי מוגבל כל מידע סודי בקשר להפקה, לתוכנית, למפיקה וכל משתתף בתוכנית, לרבות מידע אודות התוכנית עצמה, נהלי ומהלך ההפקה, מידע על תכניות שטרם שודרו, לרבות תוצאות התחרויות בתוכנית ועל זהות המשתתפים בהן, מידע פיננסי, מידע אישי אודות המשתתפים וכל מידע אחר שהינו מטיבו סודי ו/או פרטי והכל בין שנמסר בכתב, בעל-פה, באמצעי מדיה דיגיטלי, או בכל דרך אחרת. כמו כן, לא ייעשה המשתתף ולא ירשה לאחר לעשות כל שימוש במידע סודי. כל האמור לעיל – בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.
9.2.  המשתתף מתחייב לא למסור ולא לפרסם כל מסמך, תמונה, סרט, הקלטה, קובץ הקשורים להם ומכילים מידע סודי, בין באופן פיזי ובין בכל אמצעי מדיה, לרבות אמצעיים דיגיטליים ו/או אלקטרוניים. 
9.3. כמו כן, המשתתף מתחייב לא להזמין אורחים ו/או מבקרים לתוכנית אלא אם התבקש על ידי המפיקה, לא להעניק כל ראיון או לפנות מיוזמתם לאמצעי המדיה ולא לענות לשאלותיהם ללא אישור בכתב ומראש מאת המפיקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מתחייב לא לצלם ו/או להקליט ו/או ליצור כל תיעוד אחר  של ההפקה ושל המשתתפים במשך כל תקופת ההפקה ושהותו בה . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור לפרסם כל דבר שקשור לתוכנית ו/או למשתתפים האחרים במסגרת אתרי אינטרנט ומדיה חברתית, לרבות "וואטס אפ", "אינסטגרם", "פייסבוק", "טוויטר" "טיק טוק" וכו' ללא אישור בכתב ומראש מאת המפיקה ו/או קשת. 
9.4. עם זאת, ככל שהמשתתף יידרש על ידי המפיקה או קשת להעלות פרסומים לאמצעי המדיה האמורים, הוא יפעל בהתאם לדרישותיהם.
9.5. ידוע למשתתף כי ייתכן ויידרש להפקיד את הטלפון הנייד שלו בידי ההפקה במהלך ימי הצילום לתוכנית.
9.6. ידוע למשתתף כי הפרת התחייבות לשמירה על סודיות כאמור, עשויה לגרום למפיקה נזק חמור והמשתתף מסכים שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המפיקה במקרה כזה, תהיה המפיקה זכאית לצו מניעה. כמו כן, במקרה זה תהיה המפיקה זכאית לפיצוי, לרבות פיצוי מוסכם מראש בסך של 50,000 ₪. הצדדים מצהירים כי סכום זה משקף את הערכתם של שיעור הנזק המינימלי שעלול להיגרם למפיקה במקרה זה. אין בקביעת סכום זה כדי לגרוע מזכותה של המפיקה לתבוע את מלוא נזקיה מעבר לסכום לעיל.
 
10. בלעדיות והעדר תחרות
10.1. המשתתף מתחייב כי במועד חתימת הסכם זה אינו משתתף בכל תוכנית טלוויזיה אחרת ו/או בתהליכי מיון או המתנה לקבלת תשובה לאחר הליכי מיון לכל הפקה אחרת. המשתתף מתחייב שלא לקחת חלק ו/או להשתתף  בתוכנית אחרת מכל סוג ו/או במיונים לתוכנית כאמור, בטלוויזיה, באינטרנט, או בכל אמצעי מדיה אחר, ללא אישור בכתב מראש ע"י המפיקה. התחייבות זו תעמוד בתוקף עד לקבלת הודעה על אי השתתפותו בתוכנית, ובמידה והמשתתף ישתתף בתוכנית - עד לתום 3 (שלושה) חודשים ממועד שידור הפרק האחרון של העונה הראשונה של התוכנית. המפיקה לא תסרב לאשר השתתפות בתוכנית אחרת, אם לפי שיקול דעתה המוחלט, אין בהשתתפות זו כדי להתחרות בתוכנית ו/או לפגוע בה בדרך אחרת. 
 
11.  יחסי ציבור
11.1. לדרישת המפיקה ו/או קשת, בתאום מראש מולו, המשתתף יופיע לכל מסיבות עיתונאים, ראיונות בכל מדיה, תוכניות בידור, תוכניות טלוויזיה, פרמיירות, צילומי פרומואים, צילומי סטילס, פסטיבלים, צ'אטים, או אירועים שיווקיים אחרים אשר נועדו לעשות פרסומת או יחסי ציבור לתוכנית ו/או כל נגזרות שלה, לפני תחילת צילומי התוכנית, במהלכם ואחריהם. ככל שיידרש לפי החלטת המפיקה. כל זאת גם אם המשתתף הודח בשלב מסוים מהתוכנית. מובהר כי יחסי הציבור עשויים לכלול שיתוף פעולה עם נותני החסות לתוכנית ו/או גורמים מסחריים אחרים והתייחסות לזכיית המשתתף בפרס (אם יזכה), לרבות סכום הפרס או תוכנו. המשתתף ישתף פעולה באופן מלא בכל נותן חסות/בעל מוצר שירות ללא יוצא מן הכלל.
11.2. למען הסר ספק, מובהר כי אין המשתתף רשאי להשתתף או ליזום פעילות יחסי ציבור וקידום התוכנית בעצמו, ללא אישור מראש מהמפיקה.
11.3. המשתתף לא יעשה שימוש בעצמו בשם התוכנית ו/או סמליה ולא יעשה שימוש מסחרי בעובדת השתתפותו בתוכנית ללא אישור המפיקה בכתב ומראש. 
11.4. ככל שהמפיקה או קשת תבקש מהמשתתף לעשות שימוש בחשבון המשתתף במדיה חברתית, לרבות "פייסבוק", "אינסטגרם, "ווטסאפ", "טוויטר" ן"טיק טוק", לקידום התוכנית, ישתף המשתתף פעולה עם המפיקה וקשת ויפרסם את הפרסומים שיועברו אליו כאמור.
 
12.  כללי
12.1. כל התחייבויות , הסכמות, העברות זכויות ורישיונות מטעם המשתתף על-פי הסכם זה, ניתנות כלפי המפיקה וכלפי קשת. הסכם זה ייחשב כחוזה לטובת המפיקה ולטובת צד ג', קרי קשת.
12.2. קשת ו/או המפיקה תהיינה הפוסקות האחרונות והבלעדיות בכל שאלה הקשורה לתוכנית, ו/או לתחרות ולבחירת זוכי התחרות. 
12.3. בהיקף המרבי המותר על-פי דין, המשתתף משחרר את המפיקה, קשת, מנהליהם, עובדיהם, שולחיהם, מי שפועל מטעמם והמפרסמים, נותני החסות, סוכניהם ו/או נציגיהם וכל צוות ההפקה מכל אחריות ו/או תביעה בגין כל נזק לגוף, בריאות או רכוש מסוג כלשהו שיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו מסיבה כלשהי הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בהשתתפותו בתוכנית ו/או בצילומים, לרבות בביתו. על אף האמור, במידה וייגרם נזק ישיר לרכוש בעת צילומי התוכנית בבית המשתתף, תתקן המפיקה את הנזק על חשבונה, או, לפי בחירתה, תפצה את המשתתף הרלוונטי בגין העלויות הסבירות של ביצוע התיקון בעצמו, בלבד  שהמשתתף ידווח על הנזק מיד עם גילויו ולא יאוחר מ- 48 שעות ממועד קיום הצילומים בביתו.
12.4. המשתתף יציג כל מסמכים ו/או אישורים ויחתום על כל טפסים ו/או הצהרות בריאות ו/או אישורים ו/או מסמכים נוספים ו/או על כל שאלון ו/או תקנון התוכנית בהתאם לדרישות המפיקה. 
12.5. המשתתף מצהיר בזאת כי אינו מכירים באופן אישי וכי אין לו כל קשר ישיר ו/או עקיף לשופטים המיועדים בתוכנית - בנקודת הזמן בא יתפרסמו שמותיהם. המשתתף מתחייב להודיע מיד למפיקה באם יתברר כי יש או שתהיה לו הכרות כלשהי עם כל מי משופטי התוכנית ו/או המשתתפים האחרים בה והמפיקה תפעל על פי שיקול דעתה בעניין
12.6. מוסכם, כי במקרה של סתירה בין הסכם זה, תקנון התוכנית (ככל שיהיה) או כל מסמך המחייב את המשתתף בקשר להפקה, או שאלה פרשנית בנוגע אליהם, יחליטו המפיקה וקשת בדבר ההוראה הגוברת.
12.7. המפיקה וקשת רשאיות להסב ו/או להעביר את זכויותיהן והתחייבויותיהן לכל צד ג'. המשתתף אינו ראשיי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו.
12.8. אין בהתקשרות זו של המשתתף עם המפיקה ובהשתתפות המשתתף בתוכנית כדי ליצור בינו לבין המפיקה ו/או קשת ו/או מי מטעמם, יחסי עובד-מעביד.
12.9. אין בחתימתו של המשתתף על הסכם זה כדי להפר התחייבות מטעמו כלפי כל הפקה אחרת ו/או כל צד ג' אחר.
12.10. ידוע למשתתף, כי הפרת התחייבות מהתחייבויותיו על-פי תנאי הסכם זה עשויים לגרום להפקה נזקים כבדים. על כן, מקובל על המשתתף שהסכמה זו לא תהיה ניתנת לביטול על ידו, ובמקרה שיפרו אותו יהיו חייבים לפצות את המפיקה ואת קשת על כל הנזקים שייגרמו להן כאמור.
12.11. כותרות  הסעיפים נועדו לנוחות בלבד. אין לפרש הסכם זה על-פיהם.
12.12.  המשתתף לא קיבל כל הבטחה שאינה רשומה בהסכם זה. כל שינוי של הסכם זה יהיה בכתב בלבד, חתום בידי ומאושר על-ידי המפיקה.
12.13. כל האמור בזכר בהסכם זה, משמעו גם בנקבה.
12.14. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע ו/או קשור בכל דרך להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו. 
12.15. מוסכם כי בכל מקרה של מחלוקת הסעד היחיד אותו יהיו רשאים לתבוע הנו סעד כספי וכי בכל מקרה לא יהיו זכאי לכל סעד מניעתי מכל סוג שהוא. 
12.16. המשתתף מצהיר כי קרא והבין את כל האמור לעיל, הבין כי מדובר במסמך משפטי שמחייב אותו והוא מקובל עליו וכי הסכמתו לכל האמור ניתנת מרצונו החופשי, על אחריותו הבלעדית והמלאה, וללא תמורה או דרישה כספית או אחרת. 

שם מלא: ________________     חתימה:____________   תאריך: ___________

במידה והמשתתף קטין, יחתמו שני הוריו, או האפוטרופוס החוקי:
אם המשתתף: 
שם מלא _____________     מס' ת"ז:________________ חתימה _______________
טלפון: _______________    מייל: _______________
אב המשתתף: 
שם מלא ____________     מס' ת"ז:________________ חתימה ________________
טלפון: _______________    מייל: _______________
אפוטרופוס:
שם מלא ____________     מס' ת"ז:________________ חתימה ______________________
הערות:
(1)    יצורפו על ידי המפיקה טפסי וויתור על סודיות רפואית ופסיכולגית-רפואית עליהם חתם המשתתף.
(2)    יצורף על ידי המפיקה תקנון התוכנית עליו חתם המשתתף ויחשב בחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 
נא לחתום
נקה