* יש למלא את כל שדות החובה המצוינים בכוכבית אדומה

הצהרת המשתתף/ת: (אנא קרא/י בעיון הצהרה זו ואשר/י אותה בחתימתך).
לכבוד טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ ("המפיקה"):
אני מאשר(ת), מצהיר(ה) ומתחייב(ת) כלפיכם באופן בלתי חוזר כי:
1. ברצוני להשתתף באודישנים שהמפיקה תערוך לתוכנית הטלויזיה "הכוכב הבא" (להלן: "התוכנית"), במועדים ובמקום שתבחר המפיקה. תוצאות האודישנים ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.

2. אני מסכים(ה) כי השתתפותי באודישנים תצולם (ואם תבחרו בכך – גם צילומי רקע, ביצוע שירים במשותף עם מתמודדים נוספים וראיונות עמי ועם אנשים בסביבתי) ואתם רשאים להקליט, לרבות אודישנים בזום או בתוכנת מחשב אחרת לבחירת המפיקה, לשדר את הקטעים שיצולמו בטלויזיה (גם במסגרת קדימונים לתוכנית) ולהשתמש בהם בכל דרך ובכל מדיה קיימת ו/או עתידית, בישראל ובחו"ל, לרבות באינטרנט ובמדיה סלולרית, להעמידם לרשות הציבור, לבצעם בפומבי, לעבדם ולעשות שימוש בצילומים והקלטות אלה על גבי תקליטורים (CD ו-DVD) שיופצו, לפי החלטת המפיקה, ואין ולא יהיו לי  תביעות ו/או דרישות כספיות ו/או אחרות בקשר עם שימושים אלה. 
ברצוני להשתתף בתוכנית, ואני מודע/ת לכך שהצילומים שישודרו וייעשה בהם השימוש הנזכר, עלולים לכלול ביקורת או חוות דעת שלילית עלי מצד מנחה התוכנית, השופטים ונציגי המפיקה, כמו למשל לגבי יכולתי, דרך הופעתי והתנהגותי, כישורי, אישיותי והתאמתי לתוכנית, האם להדיחני וכל התרשמות סובייקטיבית אחרת. אני מוותר על כל טענה ועל הזכות לתבוע נגד שידור ושימוש כזה ועל תביעה בטענה שהדברים אינם נכונים, שהם פוגעים בי ו/או שיש בהם הוצאת לשון הרע.

3. אני מסכים(ה) באופן בלתי חוזר לשימושכם בשמי, כינויי, קולי, תמונתי, הפרטים הנזכרים בראש מסמך זה וכל מידע שאמסור על עצמי לצרכים הנ"ל.

4. זכויות המבצעים לפי חוק זכות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, בשירה, נגינה, ריקוד ו/או משחק שאבצע באודישנים ובתוכנית (באם אשתתף בה), יהיו בבעלותכם הבלעדית בישראל ובחו"ל, והנכם רשאים להשתמש בזכויות בביצועים אלה בכל אופן ולכל מטרה ולהעבירן לאחרים ואין לי תביעות ו/או דרישות כספיות ו/או אחרות בשל כך.

5. אני מעניק לכם רשות שימוש לא-בלעדית בזכויות היוצרים ביצירותיי שיכללו באודישנים ובתוכנית (לרבות בלחן ו/או במילים ו/או בעיבוד), בישראל ובחו"ל, והנכם רשאים להשתמש ביצירות אלה בכל אופן ולכל מטרה ולהעבירן לאחרים ואין לי תביעות ו/או דרישות כספיות ו/או אחרות בשל כך.
אני  אהיה זכאי לתמלוגי זכויות יוצרים מידי צדדים שלישיים בתנאי שיהיה להם רשיון שמיכה עם אקו"ם לתשלום תמלוגים בגין שידור היצירות בטלויזיה ו/או כל שימוש אחר מחוצה לה. מובהר כי במקרים בהם אקו"ם לא יגבה תמלוגים בגין שימוש כלשהו ממשתמש צד שלישי כלשהו, תהא לכך הסיבה אשר תהיה (כגון אם לא יהיה לאקו"ם הסכם המעניק רשיון שמיכה לאותו צד שלישי לגבי שימוש  כלשהו ו/או במידה ואני לא אהיה חבר באקו"ם לצורך כלשהו), ובמקרה כזה לא תהיה לי טענה ותביעה כלשהי בקשר לכך כלפיכם או מאן דהוא אחר לתשלום תמלוג כלשהו עבור אותו שימוש. בכל מקרה, אתם לא תהיו אחראים לגביית תמלוגים כלשהם ו/או להעברתם אליי.

6. אני אשמור בסודיות את פרטי האודישנים (לרבות תוכנם, השירים שאני ואחרים נבצע במסגרתם ואת תוצאותיהם) ומתחייב/ת לא לגלותם ברבים, לרבות בתקשורת ובאינטרנט, במישרין או בעקיפין, וזאת עד לשידור הראשון של כל פרקי האודישנים.

7. כל האמור לעיל יחול אף לגבי שלבים נוספים של אודישנים בעתיד ו/או התוכנית, ככל שאטול בהם חלק. 

8. אני מתחייב(ת) שלא ליטול חלק בשעשועון תחרותי מוסיקלי כלשהו המיועד לשידור בטלוויזיה בישראל קודם ליום 01.02.20, או להשתתף באודישנים לשעשועון טלוויזיה כאמור שייערכו קודם ליום 01.02.20, ואולם התחייבות זו לא תחול מיום שתודיעו לי כי לא עברתי את האודישנים המוקדמים לתוכנית. ידוע ואני מסכים כי במקרה של הפרת התחייבות זו יהיה על לפצות ו/או לשפות את המפיק על כל נזק שייגרם לה, מכל מין וסוג שהוא, בשל האמור.
9. אני מצהיר כי בריאותי תקינה, ואיני במצב בריאותי או נפשי העלול לסכן אותי בהשתתפות באודישנים או למנוע ממני להופיע בתוכנית.
1.
משתתף שלא חתם על מסמך זה לא ישותף באודישנים הבאים, אף אם עבר/ה בהצלחה את האודישנים המוקדמים.
משתתף שגילו קטן מ-18 חייב לצרף את חתימת הוריו או אפוטרופוס בנוסף לחתימתו.
 
2.
3.
נא לחתום
נקה
4.
נא לחתום
נקה